Werken bij Plavei Contact

Meldplicht datalekken

Intern:

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gewijzigd. Sindsdien geldt een meldplicht voor datalekken.

In de bijlagen de Procedure meldplicht datalekken Plavei en het Meldingsformulier Datalek Plavei.