De resultaten van 2016 en onze ambities voor de komende jaren

Publicatiedatum: 13-07-2017

In 2016 legden we de basis voor de toekomst en maakten we belangrijke keuzes. Dit kunt u lezen in ons jaarverslag, welke we eind juni publiceerden op onze website.

Voor Plavei was 2016 een turbulent jaar. Na twee jaar van voorbereiding traden we op 1 januari 2016 daadwerkelijk als één organisatie naar buiten. Medewerkers startten in nieuwe functies en rollen en moesten zich nieuwe processen en werkwijzen eigen maken. We implementeerden daarnaast de nieuwe Woningwet die onze bedrijfsvoering flink opschudde en we werden geconfronteerd met het faillissement van twee zorgpartijen. Ook onze relatie met onze belanghouders veranderde stevig. Zo werd de huurdersvereniging betrokken bij zo goed als alle vraagstukken en hebben wij samen met hen en de gemeenten prestatieafspraken conform die nieuwe wet gemaakt.

Gedreven door ambitie maakten we een vliegende start. Er is veel werk verzet en ondanks wat tegenwind en onvoorziene omstandigheden zijn we goed op koers gebleven. Het jaar 2016 is voorbij gevlogen.

En inmiddels zitten we ook al weer halverwege 2017. Er blijft veel op ons afkomen. We investeren de komende jaren in de betaalbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van onze woningen. Veel meer dan we in 2015 voorzagen.

Onze woningvoorraad: klaar voor morgen

Plavei gaat de komende jaren fors investeren in haar woningbezit. Er komen op korte termijn enkele sociale huurwoningen bij en het totale bezit wordt flink verduurzaamd en aangepast aan de wensen van de toekomstige huurder. De komende jaren is 6 miljoen euro per jaar gereserveerd om de woningvoorraad weer toekomstbestendig te maken. Op een aantal plekken zijn we al begonnen.

Woningbezit wordt duurzamer

Duurzaamheid is een belangrijk thema de komende jaren. Binnen de totale transformatie van ons bezit is dit de belangrijkste en grootste opgave. Om de tussen de overheid en Aedes afgesproken energieambitie binnen ons woningbezit te kunnen halen, zijn mogelijk zelfs meer investeringen noodzakelijk. We vinden dat we ook vanuit onze maatschappelijke rol een belangrijke taak hebben in het energiezuiniger maken van onze woningen. Beter voor de portemonnee van onze bewoners, maar ook beter voor de aarde. We kunnen onze planeet niet blijven uitputten en laten graag het goede voorbeeld zien. We nemen bij renovatie maatregelen die woningen een stuk energiezuiniger maken en daar waar we kiezen voor nieuwbouw, bouwen we Nul-op-de-meterwoningen.

Woningen worden levensloopgeschikt

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in zorgvastgoed, in plekken waar mensen met een intensieve zorgvraag 24 uur per dag de zorg krijgen die zij nodig hebben.
Het beleid van de overheid is er op gericht om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Hiervoor zijn levensloopgeschikte woningen nodig. Plavei investeert in het levensloopgeschikt maken van meerdere delen van haar woningbezit.

Woningen voor jong en oud, grote en kleine gezinnen

De maatschappij verandert. De vraag naar sociale huurwoningen woningen voor verschillende groepen huurders; jongeren, ouderen en een-oudergezinnen, neemt toe. Een uitdaging is ook de toename van mensen die vanwege medische of sociale urgentie snel een woning nodig hebben. Door nu te investeren voldoen we aan de toenemende vraag en zorgen we ervoor dat ons bezit klaar is voor de toekomst.

Meer betaalbare woningen

Plavei investeerde de afgelopen twee jaar ook in betaalbaarheid door de huren beperkt te verhogen en van een deel van de woningen de huurprijs te verlagen om deze passend te kunnen toewijzen. In 2016 verdubbelde ons aanbod betaalbare huurwoningen. We houden vast aan dit gematigde huurbeleid.
Extra druk op sociaal maatschappelijk vlak
We zien ook een opgave in het sociale domein. Er is een kleine groep huurders die extra ondersteuning nodig hebben vanwege hun psychische of lichamelijke gezondheid. Zij zijn wanneer een goede begeleiding ontbreekt, niet of nauwelijks in staat om zelfstandig of op een acceptabele manier onze woningen te bewonen Dit vraagt extra aandacht en is voor ons een punt van zorg. We zijn hierover in overleg met onze netwerkpartners, zoals gemeenten en zorgpartijen.

We gaan verantwoord om met onze middelen

Het positieve jaarresultaat betekent niet dat Plavei over dit geld kan beschikken, want deze waarde ligt vast in onze ruim 4.000 woningen. Wat het positieve resultaat wel betekent, is dat er een gezonde financiële basis ligt. En dat is belangrijk. Plavei investeert de komende, net als veel andere woningcorporaties, weer meer in sociale huisvesting. We bouwen weer sociale huurwoningen, houden de huur betaalbaar, maken woningen energiezuiniger en spelen in op de behoeften van verschillende groepen huurders.
Plavei staat er financieel goed voor, maar blijft verantwoord omgaan met haar middelen om ook in de toekomst haar taak goed te kunnen uitvoeren.

Samen bouwen aan betaalbaar, duurzaam en prettig wonen

Plavei maakt met de gemeenten Montferland, Zevenaar en de huurdersverenigingen afspraken over lokaal woonbeleid en de financiële haalbaarheid van opgaven. Niet alleen omdat het vanuit de Nieuwe woningwet moet, maar ook omdat we geloven in het bundelen van krachten en het optimaal benutten van elkaars kennis en expertise. Door maximaal samen te werken met onze belanghouders, presteren we het best.
We dagen ook u als belanghouders, netwerkpartners en relaties uit om mee te (blijven) denken en mee te doen. We moeten steeds weer nieuwe stappen nemen in een steeds veranderende (corporatie)wereld, samen bouwen aan betaalbaar, duurzaam en prettig wonen. Want, voor iedereen in de samenleving moet er een plek zijn om goed te kunnen wonen.

Arjan ter Bogt
directeur-bestuurder
a.terbogtplaveinl

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden