Good Governance

Plavei wil een open organisatie zijn. We verantwoorden ons volgens de regelgeving op diverse beleidsvelden. Ook communiceren we over onze prestaties volgens de richtlijnen van ‘Good Governance’, oftewel 'goed bestuur': een goed samenhangend geheel van het besturen van een organisatie, het toezicht daarop en de verantwoording over het beleid, het bestuur en het toezicht.

Governancecode
Een onafhankelijke deskundige Commissie Governancecode Woningcorporaties heeft in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) een Governancecode Woningcorporaties opgesteld. De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties. Plavei onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties. De volgende documenten dienen als basis voor het besturen van én toezicht houden op onze organisatie:

Toezichtskader

Extern toezichtskader

Aedescode
Governancecode Woningcorporaties

Intern toezichtskader

Statuten 'Stichting Plavei'
Statuten 'Woonbeheer Montferland B.V.'
Reglement Directie
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement Remuneratiecommissie
Reglement Volkshuisvestingscommissie
Reglement Auditcommissie
Rollen en profielen RvC Plavei


Rooster van aftreden RvC Plavei


Visie besturen en toezicht


Procuratieregeling


Verbindingenstatuut


Toetsingskader

Strategisch beleidsplan
Portefeuillestrategie
Reglement Financieel Beleid en Beheer
Treasurystatuut
Investeringsstatuut
Sloopreglement
Integriteitscode 
Klokkenluidersregeling
Privacyreglement Plavei   

Zoekt u iets anders?

Stel je vraag